ចំនួននៃការជម្រុះចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលតួកគីក្រោយរដ្ឋប្រហារ

ពីក្រសួងអប់រំ

ពីក្រសួងសុខាភិបាល

ពីកុ្រមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ពិនិត្យការផ្សាយវិទ្យុនិង ទូរទស្សន៍

ពីការិយាល័យរដ្ឋមន្រ្តី

ពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងចំណូល

ពីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋាន

ពីនាយកដ្ឋានដីធ្លី និង សុរិយោដី

ពីក្រសួងយុវជន និងកីឡា

នាក់បណ្តាញចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបតួកគី

ពីអាជ្ញាធរត្រួតពីនិត្យទីផ្សារថាមពល

ពីរដ្ឋសភា

ពីរោងចក្រស្ករ

ពីអាកាសចរតួកគី

from the General Directorate of PTT

ពីនាយកដ្ឋានសន្តិសុខទូទៅ

ពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការសាសនា

ពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហ៊ុនវិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍

និសិ្សតត្រូវបណ្តេញចេញពីវិទ្យាស្ថាន

ពីក្រសួងវប្បធម៍និងទេសចរណ៍

ពីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យធនាគារ

ពីក្រសួងបរិស្ថាន និងនគរូបនីយកម្ម

ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ពីធនាគារអភិវឌ្ឍ

ពីវិទ្យាស្ថានស្ថិតិតួកគី

ពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

ពីក្រសួងទំនាក់ទំនងសហភាពអឺរ៉ុប

ពីក្រសួងការពារជាតិ

ពីវិទ្យាស្ថានស្តង់ដាតួកគី

from the Competition Authority

ពីក្រសួងយុត្ដិធម៍

នាក់ជាមន្ត្រីយោធា

នាក់ជានាយទាហាន

ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញារ

ពីក្រសួងគយនិងពាណិជ្ជកម្ម

ពីក្រសួង អាហារ កសិកម្ម និង បសុសត្វ

ពីក្រសួងថាមពល

ពីតុលាការត្រួតពិនិត្យគណនីជាតិ

ពីវិទ្យាស្ថានសន្តិសុខសង្គម

ពីក្រសួងការបរទេស

ពីក្រសួងដឹកជញ្ជូន

ពីក្រសួងគ្រួសារ និង គោលការណ៏សង្គម

ពីអាជ្ញាធរព័ត៍មាននិងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង

ពីទីភ្នាក់ងារការងារ

from the Public Procurement Authority

ពីអាជ្ញាធរតាមតំបន់

ពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ពីក្រសួងព្រៃឈើនិង ធនធានទឹក

ពីក្រុមប្រឹក្សាទីផ្សារមូលធន

ពីការិយាល័យអនុរដ្ឋលេខាធិការរតនាគារ

ពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

ពីក្រសួងអភិវឌ្ឍ

ពីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ត ឧស្សាហ៏កម្ម និង បច្ចេកវិទ្យា

ពីក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យាជាតិ

ពីអាជ្ញាធរថ្នាំជក់ និង គ្រឿងស្រវឹង

ពីរដ្ឋបាលឆ្នោតជាតិ

ពីក្រសួងការងារ

ពីអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍

from the Council of Higher Education

ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារ
Sources:
 • Gov’t decree no. 668 — resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm
 • Gov’t decree no. 669 — www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.669.pdf
 • Gov’t decree no. 670 — resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17..htm
 • Gov’t decree no. 672 –www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm
 • Gov’t decree no. 675 — www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm
 • Gov’t decree no. 677 — www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm
 • Gov’t decree no. 679-1 — http://213.14.3.44/20170106/20170106M1-1-1..pdf
 • Gov’t decree no. 679-2 – http://213.14.3.44/20170106/20170106M1-1-2..pdf
 • Gov’t decree no. 679-3 — http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1-4..pdf
 • Gov’t decree no. 686 — http://213.14.3.44/20170207/20170207M1-1-1.pdf
 • Gov’t decree no. 689 — http://213.14.3.44/20170429/20170429-M1-1-1.pdf

 

**បញ្ជាក់៖  ៤.០៩០ នាក់ចេញពីវិទ្យាល័យទាហាន, ៦,១៤០ នាក់ចេញពី មហាវិទ្យាល័យដែលមិនមែនសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីយោធា និង ៦,១៧៩ នាក់ពី មហាវិទ្យាល័យសម្រាប់មន្ត្រីយោធា
ចំនួននៃការជម្រុះចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលតួកគីក្រោយរដ្ឋប្រហារ

សាលារៀន

កន្លែងស្នាក់នៅនិស្សិត

មហាវិទ្យាល័យ

មូលនិធិ

មន្ទីរពេទ្យ

សមាគមន៍

សហព័ន្ធសហជីព

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មាន

អង្គភាពចំនួន ៣,៥២០ កន្លែងត្រូវបានបិទ
ប្រភព៖

 

1- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

2- http://t24.com.tr/files/20161122070138_basin-yayin.pdf