Masat e rrepta nga Turqia e pas puçit

nga Ministria e Arsimit

nga Ministria e Shëndetësisë

nga Këshilli Suprem Radioteleviziv

nga Kryeministria

Drejtoria e të Ardhurave Publike

nga Minitria e Zhvillimit Urban

nga Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi

nga Ministria për të Rinj dhe Sport

nga rrjeti satelitor turk Inc. (Turksat A.Ş.)

nga Autoritetet e Rregullatorit Energjetik

nga Kuvendi i R. së Turqisë (Parlamenti)

nga Fabrika e Sheqerit

nga kompania ajrore turke Turkish Airlines

nga Sigurimi i Drejtorisë Gjenerale

nga Drejtoria e Marrëdhënieve Fetare

nga Radiotelevizioni Shtetëror i Turqisë

akademikë

nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit

nga Rregullorja Bankare dhe Agjencia e Mbikëqyrjes

nga Ministria e Mjedisit dhe Urbanizmit

nga Ministria e Ekonomisë

nga Banka e Zhvillimit

nga Enti Shtetëror i Statistikave

nga këshilli shtetëror

nga Ministria për çështje evropiane

nga Ministria e Mbrojtjes

nga Instituti i Standardeve të Turqisë

nga Ministria e Drejtësisë

oficerë ushtarak

Kadetë (ushtri)**

gjykatës, prokurorë

nga Ministria e Doganave dhe e Tregtisë

nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Blegtorisë

nga Ministria e Energjetikës

nga Gjykata turke e Llogarive

nga Instituti i Sigurimit Shoqëror

nga Ministria e Punëve të Jashtme

nga Ministria e Transportit

nga Ministria e Familjes dhe Politikës Sociale

nga Autoritetet e Informacionit dhe Teknologjisë të Komunikimit

nga Agjencia e Punësimit

autoritetet lokale

nga Ministria e Punëve të Brendshme

nga Ministria e Pyjeve dhe Çështjeve të Ujit

nga Bordi i Tregjeve Kapitale

nga Nënsekretariati për Pasuri

nga Ministria e Financave

nga Ministria e Zhvillimit

nga Ministria e Shkencës, Industrisë dhe Teknologjisë

nga Këshilli i Hulumtimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë

nga Autoritetet për Rregullore të Tregut për Alkool dhe Duhan

Administrata turke e Llotarisë Kombëtare

nga Ministria e Punës

nga Autoritetet e Migracionit

të pushuar nga puna
Burimet:
**4,090 nga shkolla e lartë ushtarake, 6,140 nga kolegji për nënoficerë dhe 6,179 nga niveli universitarë të shkollave ushtarake.

Masat e rrepta nga Turqia e pas puçit

shkolla

konvikte

universitete

fondacione

spitale

shoqata

sindikata

medie

3,520 subjekte të mbyllur

Burimet:

1- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

2- http://t24.com.tr/files/20161122070138_basin-yayin.pdf