ក្រោមការបន្សុទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល មនុស្ស ៣៥ នាក់បានធ្វើអត្តឃាត

ក្រោមការបន្សុទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល មនុស្ស ៣៥ នាក់បានធ្វើអត្តឃាត

យោងតាមរបាយការណ៏ចេញដោយគណបក្សប្រឆាំង CHP បានអោយដឹងថា មនុស្ស ៣៥ នាក់បានធ្វើអត្តឃាតដោយសារ យុទ្ធនាការបន្សុទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយរដ្ឋប្រហារ ១៥ កក្កដា។   របាយការណ៏ «អត្តឃាតដែលធ្វើឡើងក្រោយការដឹកនាំគ្រាអាសន្ន» បានបង្ហាញថា ជនរងគ្រោះ ៣៥ នាក់ បានធ្វើអត្តឃាត ដោយសារ ខ្លួន...